นักวิจัยโครงการน้ำฯและตัวแทนหน่วยงานพูดคุยแลกเปลี่ยนนำเสนอบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ 30 พฤษภาคม 2555 ศูนย์ประสานงานฯ จัดเวทีการประชุมเครือข่ายนักวิจัยชุมชน โครงการวางแผนการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และนักวิจัยชุมชนระดับตำบล กว่า 50 คน

อ่านต่อ

สัมมนาเรื่องความอยู่ดีมีสุขกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสงคราม มุมมองเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 16 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ร่วมกับศูนย์ประสานงานฯ คณะทำงาน PEI-SGA จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอทางเลือกการพัฒนาฯ (PEI) โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม เป็นประธาน

อ่านต่อ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น และศูนย์ประสานงานฯ ร่วมเป็นวิทยากร “ค่ายการเรียนรู้การทำงานกับชุมชนและการจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” 11-14 สิงหาคม  2554 มูลนิธิฯ และศูนย์ประสานงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรค่ายฯ โครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ชุมชน” จัดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

โครงการรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยที่ทำให้นักเรียนเก่งและมีความสุข โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

ความเป็นมา 

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ( เจริญราษฎร์วิทยาคม )  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต.บางป่า  อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม มีการสอนดนตรีไทยขึ้นในปี  พ.ศ.  2535               โดยอดีตเจ้าอาวาส  วัดไผ่ล้อม  สมัยนั้นคือ  พระสมุห์สุพจน์  ธมฺมสโร  ท่านได้มอบเครื่องดนตรีไทยบางเครื่องให้กับโรงเรียน  ได้แก่  ซออู้  ซอด้วง  จะเข้  ขิม  ซึ่งเครื่องดนตรีทั้งหมดนี้เป็นเครื่องดนตรีเก่าที่ท่านมีอยู่  บางเครื่องอยู่ในสภาพที่ดี  แต่ก็มีบางเครื่องที่ชำรุด  ซึ่งทางโรงเรียนได้นำไปซ่อมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้

เมื่อมีเครื่องดนตรีไทยแล้ว  ทางโรงเรียนจึงได้เสาะแสวงหาครูดนตรีไทยมาสอน  จนในที่สุดได้  ครูสมพร  เกตุแก้ว  ครูดนตรีจาก จ. สมุทรสงคราม  มาสอนดนตรีไทย  นักเรียนรุ่นแรกที่เริ่มเรียนดนตรีไทย  ขณะนั้นเป็นนักเรียนชั้น  ป.2  -  ป.5  ปีการศึกษา  2535  และครูในโรงเรียนร่วมเรียนพร้อม ๆ กับนักเรียน  การเรียนในระยะแรกมีปัญหาจำนวนเครื่องดนตรีไม่พอ  ทำให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ต้องผลัดกันซ้อม  ทำให้นักเรียนแต่ละคนต้องใช้เวลานานในการที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งเป็น

สำหรับการฝึกซ้อมรุ่นแรก ๆ ครูและนักเรียนเริ่มฝึกพร้อม ๆ กัน  ฝึกไปเรื่อย ๆ  ต่อเพลงกันตลอดเวลา  ต่อมารุ่นหลัง ๆ  ครูจะสร้างความรู้พื้นฐานการเล่นดนตรีไทยโดยการให้เล่นขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรก  เนื่องจากสามารถเทียบลำดับตัวโน้ตดนตรีได้และมีราคาถูก  ผู้เรียนสามารถซื้อหาได้เอง  พกพาสะดวก  ในการฝึกซ้อมแต่ละวัน  ครูจะเป็นคนกำหนดว่า  ในแต่ละวันจะซ้อมเพลงอะไร  ทำให้นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย

การเรียนโดยไม่มีส่วนร่วมทำให้ครูไม่รู้ว่านักเรียนต้องการเรียนดนตรีไทยเพื่ออะไร ทำให้ในการจัดการเรียนการสอน  อาจจะทำให้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของนักเรียน  ทำให้การเรียนการสอนดนตรีไทยไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าที่ควร ปัญหาที่พบ  ขาดคนช่วยสอน นักเรียนไม่ได้มีการฝึกฝนต่อ  ต้องรอให้ครูบอกหรือสอนตลอดเวลา  ความมีน้ำใจของนักเรียนลดลง  นักเรียนบางส่วนเกิดความเบื่อหน่ายในการฝึกซ้อมทำให้การฝึกซ้อมเกิดความล่าช้า  นักเรียนเรียนอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย  ไม่มีความรัก  ไม่มีอารมณ์ที่จะเข้าถึงสุนทรียรสของดนตรี  ไม่กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  กลัวออกนอกลู่นอกทาง  ติดแบบแผนประเพณี 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของการจัดการเรียนการสอนถ้านักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนจะทำให้ครูทราบความต้องการของนักเรียน  นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  รู้จักการขวนขวายหาความรู้นอกจากสิ่งที่ครูสอน  และสามารถนำความรู้นั้นมาถ่ายทอด เผยแพร่ให้เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ได้  การเรียนรู้จะไม่เกิดจากครูเพียงฝ่ายเดียว  นักเรียนและครูจะเกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  การเรียนก็จะทำให้นักเรียนและครูมีความสุข  นักเรียนไม่เกิดความกดดันในการเรียน  ทำให้การเรียนรู้มีการพัฒนาดีขึ้น นอกจากจะพัฒนากระบวนการเรียนแล้วยังพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นักเรียนรู้จักคิด  กล้าตัดสินใจ  และกล้าแสดงออก  ซึ่งจะส่งผลไปสู่การพัฒนาการเรียนและการดำรงชีวิตของนักเรียน แต่กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนดนตรีไทยที่เหมาะสมกับนักเรียน ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนวัดไผ่ล้อม นั้นควรมีรูปแบบอย่างไรเป็นสิ่งที่ทีมผู้วิจัยต้องการศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์และใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนต่อไป

 

คำถามวิจัย 

รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยให้นักเรียนเก่งและมีความสุข ควรเป็นอย่างไร

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนการสอนดนตรีไทยในปัจจุบัน รวมถึงรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ ทัศนคติในการเรียนการสอนดนตรี ไทยของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยแบบมีส่วนร่วม
 3. เพื่อทดลองและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียนวัดไผ่ล้อม 

 

ประเด็นศึกษา

 1. ข้อมูลพื้นฐาน  ความต้องการ  ทัศนคติ  ในการเรียนการสอนดนตรีไทยของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 2. ปัญหา  อุปสรรค และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนการสอนดนตรีไทย
 3. วิธีการเรียนการสอนดนตรีไทยที่ทำให้นักเรียนมีความสุข 
 4. เทคนิคในการเล่นดนตรีไทยให้เก่งของแต่ละคน
 5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนดนตรีไทย
 6. รูปแบบกระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยที่มีส่วนร่วม

 

พื้นที่ดำเนินการ

                   โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ( เจริญราษฎร์วิทยาคม )  ต.บางป่า  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี

 

ระยะเวลาดำเนินการ

                   ระยะที่  1   เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1  ก.ย.  2549  -  31  ต.ค.  2550

           

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
 2. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทย
 3. รูปแบบแนวทางการสร้างกระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
 4. เกิดการปรับและทดลองหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีไทยให้เหมาะสมในเบื้องต้น
 5. ผู้เกี่ยวข้องได้รับการเสริมศักยภาพด้านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจด้านดนตรีไทย ตลอดจน เกิดความรักความผูกพันของคนในท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

 

นักวิจัยในโครงการ

 1. นางพรรณี          พัฒนะวิริยะศิริกุล         ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม             (หัวหน้าโครงการ)
 2. นางสาววัชรี        เวชวงศ์                     นักวิชาการศึกษา อบต.บางป่า                 
 3. นางสาวชไมพร    อิ่มอร่าม                    ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
 4. นางละเอียด      เล็บครุฑ                     ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
 5. นางสุรีย์พร      รำจวนจิตร์                    ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
 6. นางรัชนี        วงษ์รุ่งเรือง                     ผู้ปกครองนักเรียน
 7. เด็กชายฉัตรชัย     อรชร                      นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ( กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.5 )
 8. เด็กชายพงศกร    พิริยพฤนต์                นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ( กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.5 )
 9. เด็กชายถิรวุฒิ     หยกคล้อย                 นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ( กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.5 )
 10. เด็กหญิงนิโลบล     สมบุญพงศ์              นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ( กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.5 )
 11. เด็กหญิงสโรชา     ทรงเจริญ                 นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.5 )
 12. เด็กหญิงณัฐนรี      โนนทะศรี                นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ( กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4 )
 13. เด็กหญิงมรรษมน    วงษ์รุ่งเรือง              นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ( กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4 )
 14. เด็กหญิงนวรัตน์     ทุ่งสง                     นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ( กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4 )
 15. เด็กชายภานุพงศ์      สวนสุข                 นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ( กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4 )

 

ที่ปรึกษาโครงการ

 1. นายชนินทร์     บุญประสพ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)  จ.ราชบุรี
 2. นางเรียม         ปลื้มมาก             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
 3. นางสาวนิตยา    บัวแย้ม              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
 4. นายสมพร       เกตุแก้ว              ศิลปินพื้นบ้าน  จ.สมุทรสงคราม
 5. นายเสถียร       พัฒนะวิริยะศิริกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์)  จ.ราชบุรี            


ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3

 

Site Login